Rejestracja konta

Nazwa użytkownika: *

Email: *

Hasło: *

Powtórz hasło: *

Język:


Regulamin portalu:

REGULAMIN PORTALU MONETOWO.PL

Regulamin niniejszy został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady działania portalu internetowego, funkcjonującego pod adresami monetowo.pl, coinsville.com, munzenwelt.de (zwanego w dalszej części jako Portal) oraz świadczenia przez Portal usług i korzystania z usług prowadzonego przez Portal serwisu. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres Portalu monetowo.pl jako podmiotu zarządzającego.
Warunkiem korzystania z usług Portalu jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja.
Nazwa Portalu, jego wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe, oprogramowanie oraz bazy danych podlegają ochronie prawnej przewidzianej przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
I. Słownik pojęć wykorzystywanych w niniejszym Regulaminie.

1. Portal – serwis numizmatyczny działający pod adresami monetowo.pl, coinsville.com, munzenwelt.de.
2. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady funkcjonowania i korzystania z Portalu,
3. Właściciel Portalu – Piotr Knapik, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Piotr Knapik - FF”, ul. Wincentego Pola 6/16, 31-532 Kraków, NIP: 679-271-32-49, REGON: 121035016,
4. Administrator – właściciel Portalu lub osoba działająca w imieniu właściciela Portalu, która odpowiedzialna jest za prawidłowe funkcjonowanie Portalu i uprawniona jest do podejmowania w imieniu właściciela Portalu wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Portalu,
5. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonała rejestracji w Portalu poprzez otwarcie Konta, zaakceptowała Regulamin i posiada możliwość aktywnego korzystania z Portalu,
6. Konto – baza danych zawierająca informacje o Użytkowniku, w szczególności dane identyfikujące Użytkownika, umożliwiająca Użytkownikowi korzystanie z Portalu, a także zamieszczane przez Użytkownika materiały graficzne i opisowe,
7. Spam - wiadomości elektroniczne (w szczególności o charakterze komercyjnym) przesyłane w ramach Portalu za pośrednictwem Poczty, jak również umieszczane w innych miejscach Portalu, na których otrzymywanie ich odbiorca nie wyraził uprzedniej zgody,
8. Cennik - publikowana na stronach Portalu informacja, w której określone zostały warunki, formy i wysokość odpłatności za wybrane usługi świadczone w ramach Portalu,
9. Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Użytkownikiem a Portalem z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, o treści odpowiadającej treści Regulaminu,

II. Zasady ogólne:

1. Użytkownik uprawniony jest do:
a. posiadania własnego Konta w zasobach Portalu,
b. swobodnej modyfikacji swoich danych zawartych na Koncie za pomocą opcji Konta, w szczególności zamieszczania materiałów o treści numizmatycznej, modyfikacji swojej kolekcji i zamieszczania opisów, z poszanowaniem zasad ustanowionych Regulaminem,
c. przeglądania Kont innych Użytkowników, w zakresie ograniczonym do udostępnionych przez innych Użytkowników danych i wchodzenia w interakcję z innymi Użytkownikami na zasadach przewidzianych w Regulaminie,
d. wysyłania wiadomości prywatnych do innych Użytkowników,
e. wypowiadania się w grupach i na forum Portalu,
f. brania udziałów w konkursach i rankingach organizowanych przez Portal.
2. Podczas korzystania z Portalu zabronione jest:
a. używanie w ramach Konta, grup i na forum wulgaryzmów i zwrotów mogących w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność,
b. obrażanie innych Użytkowników i osób nie będących Użytkownikami,
c. publiczne promowania stron internetowych i produktów komercyjnych bez zgody Administratora,
d. umieszczanie materiałów o treściach zakazanych, w szczególności pornograficznych, dyskryminacyjnych czy też nawołujących do nienawiści w jakiejkolwiek formie,
e. posiadanie więcej niż jednego konta przez tego samego Użytkownika.
3. Użytkownik oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia na dysponowanie wszelkimi materiałami zamieszczanymi przez niego w Portalu, w szczególności zdjęciami, grafikami, filmami, opisami i fragmentami dzieł literackich oraz publikacji naukowych. Użytkownik oświadcza ponadto, że ponosi z powyższego tytułu pełną odpowiedzialność cywilnoprawną, jak i karnoprawną, jaka może wyniknąć w wypadku umieszczenia w ramach Konta wskazanych wyżej materiałów bez odpowiednich ku temu uprawnień, z naruszeniem cudzego prawa własności, praw autorskich lub innego rodzaju chronionych praw własności intelektualnej.
4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie cudzych dóbr osobistych, jakie mogłoby nastąpić w wyniku przyjętego przez Użytkownika sposobu korzystania przez niego z Konta.
5. W razie niezastosowania się przez Użytkownika do postanowień niniejszego Regulaminu, Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania blokady Konta Użytkownika bez konieczności wystosowania wcześniejszego upomnienia.
6. Administrator Portalu zastrzega sobie prawo usunięcia materiałów umieszczonych przez Użytkownika, jeżeli nie respektują zasad Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo też odpowiednio umotywowane żądanie ich usunięcia zgłosił organ administracji publicznej lub osoba trzecia dysponująca tytułem prawnym do materiałów lub wyrokiem /nakazem/ odpowiedniego organu władzy publicznej.

III. Zasady rejestracji.

1. Rejestracja polega na pełnym i poprawnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego.
2. Użytkownikiem Portalu może być każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, zrealizuje pełną procedurę rejestracji w Portalu, zakończoną skutecznym założeniem Konta.
3. Użytkownik ma obowiązek podania prawdziwych danych osobowych, do których weryfikacji Portal zastrzega sobie prawo.
4. Użytkownik ma obowiązek aktualizacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym za każdym razem, gdy zaistnieje faktyczna potrzeba.
5. Dokonując rejestracji w Portalu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, wraz z późniejszymi ich zmianami.
6. Poprzez rejestrację Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na ich prezentację innym Użytkownikom, a także osobom niebędącym Użytkownikami jedynie w zakresie wskazanym w formularzu rejestracyjnym.
7. Dokonując pełnej procedury rejestracyjnej w Portalu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zgromadzonych danych (w tym: numeru telefonu, adresu e-mail, zdjęć) w celach związanych ściśle z działalnością Portalu – w szczególności w celach związanych z prezentacją katalogu numizmatycznego wchodzącego w skład Portalu oraz w celach informacyjnych i statystycznych, o ile zakres ich jest zgodny z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną.
8. Dokonując pełnej procedury rejestracyjnej w Portalu Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany podczas rejestracji adres mailowy informacji mailingowych od Administratora Portalu.
9. Użytkownik może na życzenie modyfikować podane przez siebie dane osobowe celem ich korekty.
10. Użytkownik ma na każde wyraźne życzenie prawo wglądu w podane przez siebie, a przechowywane przez Portal dane osobowe i uprawniony jest do żądania ich korekty w zakresie przewidzianym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych.
11. Podając swoje dane osobowe użytkownik potwierdza ich autentyczność i zgodność z danymi faktycznymi.
12. Dokonując pełnej procedury rejestracyjnej w Portalu, Użytkownik akceptuje zawarte w Cenniku warunki finansowe świadczenia przez Portal wybranych usług, jak również akceptuje obowiązujące w Portalu formy płatności za te usługi.

IV. Ograniczenia Portalu i jego Użytkowników.

1. Zabrania się wykorzystywania jakiejkolwiek części lub funkcji Portalu do:
a. pozycjonowania stron,
b. prowadzenia działalności komercyjnej bez zgody Administracji,
c. kierowania Spamu do innych Użytkowników Portalu,
2. Administrator Portalu zastrzegają sobie prawo do:
a. okresowego zawieszenia działania Portalu z powodu uzasadnionych przyczyn technicznych bez konieczności wcześniejszego powiadomienia użytkowników,
b. całkowitego zaprzestania rejestracji nowych Kont i innej działalności z nimi związanej bez podania przyczyny po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o podjęciu takiej decyzji,

V. Obowiązki Administratora Portalu.

Administrator portalu ma obowiązek:
1. dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania systemu Portalu,
2. dbać o bezpieczeństwo danych powierzonych przez Użytkowników Portalu zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa,
3. dołożyć wszelkich starań w zakresie egzekwowania postanowień Regulaminu,
4. niezwłocznie usunąć Konto Użytkownika Portalu, który rażąco narusza postanowienia Regulaminu, jak również Użytkownika, który zgłosił wyraźne życzenie usunięcia swojego Konta.

VI. Zmiany Regulaminu.

1. Portal zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników w formie wiadomości przekazanej drogą mailową na adres wskazany w trakcie rejestracji.
2. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień Regulaminu, o których mowa w ust. 1, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, przesyłając informację o tej decyzji na adres Administratora Portalu, co spowoduje wygaśnięcie umowy i w efekcie skutkować będzie usunięciem Konta Użytkownika.


*

Wpisz kod zabezpieczający z obrazka
(wielkość liter ma znaczenie):

monetowo.pl
© 2010-2018
Napisz do nas
Katalog monet polskich, monety kolekcjonerskie, cennik, wycena monet, monety świata, monety euro, monety Jan Paweł II, numizmatyka katalog